KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, Yahya Kemal Mahallesi Sair Sok No:1 Kat:1 Kağıthane/ İstanbul adresinde faaliyette bulunan Macellan İleri Teknoloji A.Ş. (“Macellan”) tarafından işletilmekte olan Macellan SuperApp Mobil Uygulaması’nın (“Mobil Uygulama”) ve Macellan SuperApp Websitesi’nin (“Websitesi”) işletilmesi sırasında Mobil Uygulama ve Websitesi Kullanıcıları (“Veri Sahibi”) tarafından Macellan ile paylaşılan veya Macellan’ın, Veri Sahibi’nin Mobil Uygulama’yı ve Websitesini kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Kullanıcılara ait verilerin, güvenli şekilde barındırılması sağlanmakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alınmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile, Mobil Uygulama ve Websitesi üzerinden sunmakta olduğumuz hizmetler çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin, hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Macellan nezdinde ilgili mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

2.1. Macellan nezdinde yürütülen ticari faaliyet kapsamında toplanan tüm bilgiler, Macellan nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Macellan’ın faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir. Kişisel verileriniz, Macellan tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Mobil uygulama ve Websitesi vasıtasıyla, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza gerektiren faaliyetler bakımından açık rıza hukuki sebepleri kapsamında toplanmaktadır.

2.2. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. - Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, e-posta adresi - Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi:Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Mobil Uygulama hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Mobil Uygulama, Websitesi veya Canlı Destek ile iletişime geçme nedenleriniz, Üye İşyeri Tercihleriniz, Tercih edilen Üye İşyeri Şube bilgisi, , Üye İşyerinde yapılan harcama bilgileri, kampanya katılım bilgileri, puan kazanım ve puan harcama bilgileri, harcama iptal/iade işlemleri bilgisi, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi, Üye işyerinde yapılan harcama bilgilerini, hangi üye işyerinde / üye işyeri şubesinde yapıldığı, kampanya katılımları, puan kazanımları, puan harcama iade / iptal talepleri, paylaşılan bakiye bilgisi.

 • - İşlem Güvenliği Bilgisi: log-in credential bilgileri, parola bilgileri, kullanıcı hareketleri

 • - Lokasyon Verisi (açık rızanın varlığı halinde):Üye işyeri / şube konum bulmak için, ödeme sırasında güvenlik için alınan konum bilgileri,

 • - Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

 • - Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Mobil Uygulama,websitesi ve çağrı merkezi üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile paylaştığınız yorumlarınız

 • - Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, Cihaz bilgisi

2.3.Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

2.4.KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, ürün veya hizmetlere ilişkin kullanıcı bilgilendirmelerinin gerçekleştirilmesi (örn. yasal bilgilendirmeler, hesap hareketleri bildirimleri), muhasebe ve finans işlemleri, bakiye yüklenmesi ve bakiye güncellemesi, bakiye paylaşılması, müşteri ilişkileri yönetimi, talep ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ile çözüme kavuşturulması, Macellan tarafından sunulan hizmetlerden kullanıcılarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, bilgi güvenliğinin sağlanması, hesaba güvenli giriş işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, verilerin doğruluğunun ve kalite standartlarının sağlanması ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Verisi

(isim-soyisim , telefon numarası, e-posta adresi)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Lokasyon Verisi

(açık rızanın varlığı halinde)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yakın Üye İşyeri butonunun kullanılması halinde, en yakın Üye İşyeri’nin gösterilmesi
 • Üye İşyeri Potansiyeli taşıyan bölgelere ilişkin bilgi edinilmesi
Finans Verisi

(Bakiye yükleme ve harcama işlem bilgisi verisi) (Mobil uygulama ve Websitesi üzerinden bakiye yükleme amacıyla gireceğiniz kart/banka bilgileri işlemin tamamlanmasından sonra Şirketimizce muhafaza edilmemektedir.)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Bilgisi
 • Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler.
İşlem Güvenliği Verisi (Güvenli giriş işlemlerinin temini amacıyla)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Talep / Şikayet Verisi (Destek hattından iletişime geçildiğinde, sorunun çözümüne ilişkin bilgiler)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

3.Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Aktarılması

Macellan nezdinde paylaşılmış olan kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza gerektiren faaliyetler bakımından açık rızanızın varlığı halinde;

 • Macellan’ın faaliyetleri gereği, Mobil Uygulama hizmetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla; Mobil Uygulama’da yer alan mevcut Üye İşyerleri’ne, ileride Mobil Uygulama’ya katılacak Üye İşyerleri’ne, yurt içinde yerleşik tedarikçilerimize, (örn. çağrı merkezi, mobil altyapı sağlayan bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları), danışmanlarımıza, ihtilaf halinde hukuk danışmanlarımıza, grup şirketlerimize, alt işverenlere, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlara, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

 • Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına,

 • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere, aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik yukarıda detayları yer alan üçüncü kişilere yine bu sınırlar dahilinde aktarılabilmektedir.

4.Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

Üyelik bilgileri ve diğer kişisel verileriniz, üçüncü kişilerle, ilgili kanuna uygun olmayan şekilde paylaşılamaz ve bu verilerin güvenliğinden ilgili kanun uyarınca üye ve Macellan birlikte sorumludur. Macellan, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Macellan ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

5.Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

6.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Macellan, Mobil Uygulama’yı kullanırken sağladığınız kişisel verileri, üyeliğin sona ermesinden itibaren 10 sene boyunca saklar. Macellan’ın Kullanıcı hesaplarının sağladığı kişisel verileri saklama süreleri, verilen hizmetlerin sağlanmasındaki süreklilik göz önüne alınarak belirlenmiştir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Macellan tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7.KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* birlikte [email protected] adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Macellan’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

*Başvuru esnasında kimliğinizi doğrulamaya yarayan T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb. bilgilerin, belgelerle birlikte başvuru evrakına eklenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel veri (sağlık bilgisi, din bilgisi, etnik köken bilgisi gibi.) paylaşılmamasına özen göstermenizi rica ederiz.

8.Çerez Politikası

Macellan’a ait Mobil Uygulama’nın kullanımı sırasında; hizmetlerimizi geliştirmek ve daha kaliteli ve etkin bir hizmet sunabilmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi gözetilerek, meşru menfaatlerimiz kapsamında ve bazı çerezler kullanılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Macellan çerez politikamıza (https://macellan.app/cerez-politikasi) linkinden ulaşabilirsiniz. Üye, Bireysel Kullanıcı Sözleşmesini ve işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni kabul ettiğinde Macellan‘a ait Mobil Uygulamada çerez kullanıldığını anladığını ve bundan dolayı Macellan’dan her ne şekilde olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Macellan İleri Teknoloji A.Ş.